મને થોડું માખણ અપાવને.

Originally posted on તમારું મનન એજ મારું કવન હો!:
મને થોડું માખણ, અપાવને ઓ માવડી; કરગરતો વીનવું છું, પકડું હું પાવડી…                            મને…   ગોપીએ મનડાનું નવનીત બનાવીયું, દિલડાની દોણીમાં એને…

Read Article →

યુવાની.

ગમતા નો ગુલાલ….!!!! પ્રો. દીનેશ પાઠક ના બ્લોગ પરથી સભાર !!!! યુવાની. જો આવે તો સમજાય ના આ યુવાની, ને સમજાય ત્યારે ન હોય એ યુવાની. કદીક થોરનો ફાલ થઈને […]

Read Article →