યુવાની.

ગમતા નો ગુલાલ….!!!! પ્રો. દીનેશ પાઠક ના બ્લોગ પરથી સભાર !!!! યુવાની. જો આવે તો સમજાય ના આ યુવાની, ને સમજાય ત્યારે ન હોય એ યુવાની. કદીક થોરનો ફાલ થઈને […]

Read Article →

“હું” સાથે ના અવલોકનો -૦૧

બસ મારે કઈક અલગ કરવું છે !! મારા જીવન નો ઉદેસ્ય બસ એક સારો પુત્ર બની સારું ભણી સારી નોકરી કરવી નથી…. બસ મેં એ જ કરવા જન્મ લીધો છે […]

Read Article →