મને થોડું માખણ અપાવને.

Originally posted on તમારું મનન એજ મારું કવન હો!:
મને થોડું માખણ, અપાવને ઓ માવડી; કરગરતો વીનવું છું, પકડું હું પાવડી…                            મને…   ગોપીએ મનડાનું નવનીત બનાવીયું, દિલડાની દોણીમાં એને…

Read Article →

મારી પ્રયોગશાળા મા આવકાર!!!!

કેમ છો મિત્રો, હું મિહિર પાઠક આ બ્લોગ શરૂ  કરવા નુ એક મુખ્ય કારણ મારુ ગુચવાએલુ જીવન. હું એક પ્રયોગશીલ માણસ છુ, જે જીવન રુપિ પ્રયોગશાળા માં પ્રયોગ કરી રહ્યો […]

Read Article →